انجمن صنفی طراحان و معماران داخلی شیراز

بدینوسیله از کلیه اعضا دعوت بعمل می آید ؛بدینوسیله از کلیه اعضا دعوت بعمل می آید ؛ که در جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن مذکور که در ساعت 9صبح مورخ 1400/01/30 به نشانی شیراز - پارک بعثت - کوشک قوامی برگزار میگردد، حضور بهم رسانند. -دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده : اصلاحیه اساسنامه در ماده های 2 و 5 و 11 -دستور جلسه مجمع عمومی عادی : استماع گزارشات هیات مدیره ، خزانه داری و بازرس انتخاب بازرس  آرشیو خبر _ 1400/01/28

عنوان مطلب

جهت شرکت در انتخابات کلیک کنید

ورود به انتخابات